CSR - politik

Hovgård Beslag A/S skal være en attraktiv arbejdsplads og ­samarbejdspartner. Derfor er ansvarlighed formaliseret i ­virksomhedens CSR-politik (Corporate Social Responsibility).


Miljø
Vi etablerer og vedligeholder procedurer for at forebygge og håndtere miljøproblemer og industrielle ulykker, der kan påvirke og skade det omkringliggende samfund og miljø. Vi søger at minimere de miljømæssige påvirkninger af vores aktiviteter ved at:

- reducere mængden af affald og udledninger til luft, jord og vand
- håndtere, opbevare og bortskaffe farligt affald på en miljørigtig måde
- bidrage til genanvendelse og genbrug af materialer og produkter

Antikorruption
Vi afstår fra enhver form for korruption og bestikkelse foretaget med henblik på at øve uretmæssig indflydelse på offentligt ansatte, dommere eller forretningsforbindelser. Vi afstår også fra selv at modtage eller acceptere nogen form for korruption og bestikkelse.

Medarbejderes menneskerettigheder
Vi sørger for et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Vi arbejder for trivsel og et godt socialt miljø.

Vi sørger for gode arbejdsforhold, herunder at medarbejderne ikke udsættes for fysisk afstraffelse, trusler om vold og andre former for fysisk eller psykisk tvang eller chikane. Disciplinære sanktioner i form af bøder eller fratrækning i lønnen er ikke tilladt. Vi sørger for, at vores medarbejdere får personlige og faglige udviklings­muligheder på arbejdet.

Vi følger som minimum gældende lovgivning og overenskomster på vores område i forhold til løn, arbejdstid, hvile, ferie, sygdom, barsel og andre ansættelsesvilkår. Vi udbetaler løn i lovlige betalingsmidler mindst en gang om måneden.

Arbejdstagerrettigheder
Vi tager afstand fra både direkte og indirekte brug af tvangs- eller pligtarbejde. Vores medarbejderne modtager en skriftlig og forståelig bekræftelse af deres ansættelsesvilkår og har ret til fri bevægelighed i forbindelse med deres ansættelse.

Vi tager afstand fra både direkte og indirekte involvering i børnearbejde. Hvis vi ansætter ungarbejdere mellem 15 og 18 år, må de ikke udføre farligt arbejde eller arbejde om natten.

Vi tager afstand fra diskrimination og arbejder for lige muligheder for alle vores nuværende og kommende medarbejdere. Vi må hverken direkte eller indirekte diskriminere på grund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, nationalitet, handicap, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status.

Vi anerkender vores medarbejderes ret til fagforeningsfrihed og kollektiv forhandling.